15.03.2010 г.

Въпросник за изпита по "ДИДАКТИКА" за студенти от ПФ

1. Исторически корени на дидактиката. Първи дидактици и техните трудове. История на българската дидактика - видни представители и техните трудове.
2. Научен статут на дидактиката. Обект и предмет. Закони и закономерности. Съдържание на дидактиката. Методи на дидактическите изследвания. Връзки на дидактиката с други науки.
3. Основни понятия и категории на дидактиката - връзки между тях. Обучението като социален феномен и обект на изследване от дидактиката. Същност на обучението - основни характеристики и функции.
4. Процес на обучение - същност, бинарен характер. Модели на процеса на обучение. Класически структури – сократова, хербартова, кибернетична, дидактико-психологическа.
5. Същност на ученето. Теории за ученето. Видове учене. Условия за ефективно учене.
6. Същност на преподаването. Детерминанти. Функции. Етапи. Правила. Стилове на преподаване.
7. Институционализация на обучението. Системи за организация на обучението - индивидуални и колективни, други класни системи. Училище – характеристика, типове, признаци на доброто училище.
8. Принципи на обучението - за нагледност, достъпност, активност, системност, съзнателност, за трайност на знанията и уменията, индивидуален подход.
9. Съдържание на обучението - понятие, връзката цел-съдържание. Динамика на съвременната наука и дидактически последици. Подходи към съдържанието на обучението. Нормативна уредба свързана с учебното съдържание.
10. Държавни документи за съдържанието на образованието - учебен план, учебна програма, учебници и учебни помагала. Структура на учебника. Видове текстове в учебника. Принципи за подреждане на учебното съдържание. Критерии за оценяване на учебното съдържание.
11. Избор на стратегии, методи и техники на обучение - основни понятия, свойства, признаци и функции на методите. Детерминанти.
12. Методи за устна комуникация – монологични и диалогични методи.
13. Методи за работа с книгата
14. Методи за изследване на действителността. Методи за непосредствени индиректни въздействия.
15. Методи за практическа дейност.
16. Подражателни методи.
17. Доцимологията като наука. Функции на контрола и оценката. Видове контрол. Обект на оценката. Стратегии на оценяването. Форми и методи за изпитване и оценяване. Субективизъм при оценяването - източници и преодоляване.
18.Урок - същност, основни характеристики и противоречия. Цели и подготовка на учителя. Общи изисквания. Структура на урока.
19. Характеристика на типовете уроци – комбиниран; за разработване и усвояване на нови знания; за формиране на умения и навици.
20. Уроци за обобщаване и систематизиране; за прилагане на знанията, уменията и навиците; за контрол и оценка; синтетичен. Провеждане на урока. Домашни работи. Пътища за повишаване ефективността на урока.
21. Класни неурочни орг. форми - семинар, екскурзия, лабораторни занятия. Извънкласни орг. форми.
22. Проблемност в обучението - същност. Проблемна ситуация и учебен проблем. Видове учебни проблеми и пътища за решаването им. Дидактическа ефективност на проблемното обучение в сравнение с традиционното.
23. Индивидуализация на обучението. Типични индивидуални особености, значими за обучението.
24. Диференциация - същност, видове.
25.Самостоятелна работа на учениците - същност, видове, ефективност.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, М. Дидактика.С., 1984; 1987
2. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика.С.1996
3. Буров, Ив., Я. Тоцева. Мултимедиен тест по дидактика. В сб.: Нови подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители. С., 1999, с. 199-213
4. Витанова, Н., Я. Тоцева. Учитель начальных классов и перемены, вызванные новой философией образования в Болгарии. В сб.: ŠKOLA BEZ SLABIH UČENIKA, SCHOOL WITHOUT UNSUCCESFUL PUPILS, PULA, 2004, pp. 478-483
5. Петров, П. Дидактика. С., 1992
6. Петров, П. За възникването и формирането на дидактиката като наука - Педагогика, 1993, N 10
7. Тоцева, Я. Дидактическата подготовка на бъдещите начални учители. В сб.: Образование и изкуство. Том I, Шумен, 2004, с. 279-284
8. Тоцева, Я. За качеството на обучението по дидактика при подготовката на начални учители в Шуменския университет. В сб.: Качеството на образованието – дидактически измерения. С., 2005, с. 252-258
9. Тоцева, Я. Идеите на Коменски за нагледността и мултимедията В сб.“Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование”, Варна, 2002, с. 124 -129.
10. Тоцева, Я. Какво очакват родителите - О р о м а, 2002, № 1, с. 33-35
11. Тоцева, Я. Мястото на преподаването като категория на дидактиката сред основните педагогически понятия – историко-теоретически аспект. В сб.: Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. Пловдив, 1999, с. 246-251
12. Тоцева, Я. Началният учител – мениджър на комуникациите в мултикултурната класна стая. В сб: Образователна и културна интеграция на ромските деца, Дупница, 2008, стр. 46-68
13. Тоцева, Я. Началният учител – мениджър на междукултурните отношения в класната стая. В сб. 120 години университетска педагогика. Традиции и нови реалности, С., 2008, стр. 436-444
14. Тоцева, Я. Началното училище и децата от различните етноси - в сб. Общество на знанието и образование за всички., С., 2003, с. 299-302
15. Тоцева, Я. Опит за конструиране на дидактическа технология в светлината на интеркултурното образование. В: Интеркултурното образование в България – идеал и реалност. С., 1999, с. 146-171
16. Тоцева, Я. Преподаването – исторически и теоретични проблеми. С., 2001
17. Тоцева, Я. Професионалната компетентност на учителя оценена, чрез рейтинг-скала от неговите ученици . В сб.: Българското образование между традицията и бъдещето, III том, Варна, 2000, с. 125-129
18. Тоцева, Я. Родителите на децата от различните етноси за образованнето им В сб. „Образоването и предизвикателствата на 21 век”, УИ, Шумен, 2003, с. 266-273.
19. Тоцева, Я. Специфика на обучението в началното училище, породена от условията на интеркултурната среда. В сб. Интеркултурното образование – теория и практики. Шумен, 1998, с. 65-79
20. Тоцева, Я. Стил на преподаване. Основни характеристики и връзка с темперамента и характера на учителя –У ч и л и щ е, 1993, N 7/8, с.101-111.
21. Тоцева, Я., Ив. Буров. Компютърна програма за дидактически тест. В: Научни трудове кн. № 63, Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес, В. Търново, 1998, с. 314-319
22. Тоцева, Я., Н. Витанова. Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма – Педагогика, 2005, №8
23. Тоцева, Я., Н. Витанова. Възможности за дистанционно обучение на бъдещи начални учители. В сб.: Новите технологии в образованието и професионалното обучение, Пловдив, 2004, с. 209-221
24. Тоцева, Я., Н. Витанова. Готовы ли учителя начальных классов в Болгарии ответить на вызов новой образовательной парадигмы. В сб.: ŠKOLA BEZ SLABIH UČENIKA, SCHOOL WITHOUT UNSUCCESFUL PUPILS, PULA, 2004, pp. 457-463
25. Тоцева, Я., Н. Витанова. ДОИ – мит или реалност. В сб. Висшето педагогическо образование. Проблеми, постижения, тенденции. София, 2005, стр.255-258
26. Тоцева, Я., Н. Витанова. За качеството на обучението в мултикултурното училище. (приета за печат в сб. с материали от конференция на тема: „Предизвикателства на съвремието и качество на образованието”), Шумен, месец Х. 2008г.
27. Тоцева, Я., Н. Витанова. Национални образователни стандарти или новите дрехи на царя вместо старите държавни образователни изисквания - Стратегии на образователната и научна политика, 2009, № 2
28. Тоцева, Я., Н. Витанова. Учебна тетрадка по дидактика. Шумен, 2001
29. Тоцева, Я., Н. Витанова. Учебниците в началното училище – създаване, оценяване, избор и одобряване – Педагогика, 2006, № 7
30. Тоцева, Я. Йена-план – едно алтернативно педагогическо решение в мултикултурната класна стая. (приета за печат в сб. от конференция на тема: „Съвременното обучение между теорията и практиката” ), София, ноември, 2009

Няма коментари:

Публикуване на коментар